Hyresvillkor - Rental Conditions

Hyresvillkor - Hyreskontrakt - Allmänna villkor

 

Avboknings av bokad hyra med ett värde av max 15 000 SEK: upp till 14 dagar före eventet - Ingen Avgift, up till 7 dagar 25%, upp till 24 timmar 50%, Mindre än 24 timar 100%.

Om inget annat avtalas.

 

Avboknings av bokad hyra med ett värde av mer än 15 000 SEK: upp till 30 dagar före eventet - Ingen Avgift, up till 15 dagar 25%, upp till 48 timmar 50%, Mindre än 48 timar 100%. Om inget annat avtalas.

 

• Avbokning måste ske via E-mail.

 

• Offerter och priser är framtagna mellan kund och DM AUDIO, och är unika. Priser angivna i offerter är konfidentiella. Kunden skall inte att använda denna konfidentiella information för att främja sin eller någon annans verksamhet, oavsett om det är i konkurrens med DM AUDIO.

 

• Kunden är ersättningsskyldig för skadad eller försvunnen utrustning.

 

 

 

• Utrustningen skall förvaras på ett betryggande sätt.

 

• Vid stöld eller skada måste skadeanmälan göras till DM AUDIO varvid polisanmälan bifogas.

 

• När utrustningen skall användas utanför Sveriges gränser måste tillstånd beviljas av DM AUDIO.

 

• Ska man besöka ett land utanför EU är det kundens ansvar att lösa en ATA Carnet om inget annat är överenskommet.

 

• Om utrustningen tas i beslag av tullverk kommer hyran att förlängas, och kunden är ersättningsskyldig fram till att den returnerats.

 

• Utrustningen får inte uthyras i andra hand utan DM AUDIO’s medgivande.

 

• All uthyrning sker på förhyrarens egen risk.

 

• Som förstagångskund gäller förskottsbetalning som och uppvisande av två giltiga ID handlingar vid upphämtning av utrustning. T. ex körkort och pass.

 

• DM AUDIO ansvarar inte för misslyckat resultat vid användandet av utrustningen.

 

• Hyrd utrustning skall vara DM AUDO tillhanda senast kl 11.30 på returdagen om inget annat avtalats.

 

• Utrustningen skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, i annat fall debiteras kund för iordningställande av utrustningen. Gäller även borttagning av märkttejp, dekaler m.m.

 

• Tejpas DM AUDIOS logo eller streckkod över så att den blir förstörd och måste återställas debiteras kunden för återställande av varans ursprungs skick.

 

• Hyreskostnad debiteras kund till dess att utrustningen är till fullo återlämnad.

 

• Vid försenad betalning av faktura gäller dröjsmålsränta med 2% per månad + eventuella administrations kostnader.

 

• Vid in- och utlämning av utrustning före eller efter kontorstid debiteras ett tillägg, om inget annat avtalats.

 

• För jour in- och utlämning av utrustning debiteras jour tillägg, om inget annat avtalats.

 

• Kontaktpersonen som efterfrågar offert är skyldig att uppdatera och tillhandahålla rätt information för att DM AUDIO skall kunna skicka en faktura. Ändras faktura informationen efter att offerten är konfirmerad har DM AUDIO rätt att lägga på en administrativ kostnad eller neka att ändra befintlig fakturakund.

 

• Rätt till ändringar förbehålles.

 

DM AUDIO har rätt att omedelbart häva avtalet om

 

a. Hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot DM AUDIO.

 

b. Utrustningen utsättes för ovarsam behandling eller eljest vanvårdas så att betydande skada uppstår.

 

c. Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för DM AUDIO.

 

d. Om förstagångskund inte kan visa två giltiga ID handlingar vid upphämtning av utrustning. T. ex körkort och pass.

 

 

Rental-Contract - Agreement / Terms & Conditions

 

Cancellation of confirmed rental quote to a value of max 15 000 SEK: Up to 14 days before event- no charge, up to 7 days 25%, up to 24 hours 50%, less then 24 hours 100%

 

• Cancellation of confirmed rental quote to a value of more then 15 000 SEK: Up to 30 days before event- no charge, up to 15 days 25%, up to 48 hours 50%, less then 48 hours 100%

 

• All Cancellation’s must be done by E-mail to your Account Manager.

 

• Quotes and pricing terms are negotiated between customer and DM AUDIO and may be unique to the customer. Customer hereby agrees to keep the pricing arrangement confidential. Customer will not use this Confidential Information in furtherance of its business, or the

business of anyone else, whether or not in competition with DM AUDIO.

 

• Customer is liable to pay damages for broken or missing equipment.

 

• Equipment should always be stored in an adequate way.

 

• If equipment is stolen or broken, customer must always leave a damage report by E-mail to DM AUDIO and if stolen include a report from the police.

 

• When equipment is going to be used outside Sweden permission must be granted by DM AUDIO.

 

• If customer is visiting a non European Union country it’s the customers responsibility to create a ATA Carnet. If nothing else is agreed.

 

• If equipment is seized by customs service, the rental will be extended and the rental price will be changed until customer has returned it to  DM AUDIO.

 

• Equipment is not allowed to be rented out in secondhand without     DM AUDIO’s permission.

 

• All use of the rental equipment is done by customer own risk.

 

• As a first time customer you have to pay in advance by invoice and show two different ID’s when you pick up the equipment, for example a driving license and a passport if nothing else

is agreed with DM AUDIO.

 

• DM AUDIO is testing all equipment before leaving DM Audio.

 

• DM AUDIO is not responsible for any failure of using the rented equipment.

 

• Rented equipment should be returned latest 11:30 on the date of return. If nothing else has agreed with DM AUDIO.

 

• Equipment should be returned in the same shape as it was delivered, if not the customer is charged for restoration of the rented equipment. This is also including removal of tejp, stickers etc.

 

• If DM AUDIO’s logo or barcode is taped in a way that it breaks or get destroyed, customer is charged for restoration of the rented equipment.

 

• Rental cost is charged to customer until the equipment is fully returned.

 

• If invoice isn’t payed by customer payment terms, DM AUDIO has the right to charge 2% per month in interest and administrative charges.

 

• Rental pick up’s and returns before or after DM AUDIO’s regular openings hour’s, DM AUDIO has the right to charge an hourly fee,         if nothing else has been agreed with DM AUDIO

 

• Person asking for rental quote is responsible that DM AUDIO has the right invoice information for sending an invoice. IF invoice information is changed after confirmed quote DM AUDIO has the right to charge a administrative cost or refuse to change customer.

 

• DM AUDIO reserve the right to make changes.

 

DM AUDIO is entitled to cancel the rental agreement immediately if.

 

a. Customer does not fulfil his or her payment obligations towards      DM AUDIO.

 

b. The equipment is subjected to undue treatment or otherwise neglected to cause significant damage. 

 

c. Customer violates the provisions of this agreement.

 

d. If a first time customer don’t pay in advance by invoice and can not show two different ID’s when picking up the equipment.